ข่าว : รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันสังคม ใน รพ.เขาย้อย, ท่ายาง, ชะอำ จ.เพชรบุรี

15 มิถุนายน 2565

รมว. เฮ้ง ส่งที่ปรึกษา “ธิวัลรัตน์” เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยประกันสังคม

ใน รพ.เขาย้อย, ท่ายาง, ชะอำ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยในสถานพยาบาลหรือผู้ป่วยหลังภาวะวิกฤต (Intermidiate Care) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประกันตน ณ โรงพยาบาลเขาย้อย โรงพยาบาลท่ายาง และโรงพยาบาลชะอำ ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมในจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางรัศมี สุจโต ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี นางสาวสุกัญญา เสียงหวาน หัวหน้าสาขาชะอำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี แพทย์หญิงอรวรรณ ตะเวทิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาย้อย นายแพทย์ประภาศิต ชมชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชะอำ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่ายาง ให้การต้อนรับ

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยและให้ความสำคัญในการดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดในทุกๆ ด้าน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมมีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงานให้เข้าถึงสิทธิตามมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ โดยสถานพยาบาลมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตลอด 24 ชั่วโมง หากผู้ประกันตนเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยไม่ถูกทวงถามสิทธิก่อนรักษา ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่ถูกบ่ายเบี่ยงการรักษา และได้รับการดูแลจนสิ้นสุดการรักษา ในวันนี้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันลงพื้นที่มอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลเขาย้อย โรงพยาบาลท่ายาง และโรงพยาบาลชะอำ รวม 40 ราย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกันตนว่ากระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลและพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ประกันตน

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ทั้ง 3 โรงพยาบาล ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดูแลอำนวยความสะดวกในด้านการจัดบริการทางการแพทย์ รวมทั้งการรักษาผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นในระบบบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   ที่ดูแลพี่น้องผู้ใช้แรงงานผู้ประกันตนดุจคนในครอบครัว และนโยบายของรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

-------------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน